Veranderingen per 2024

Per 2024 zullen er een aantal wetswijzigingen plaatsvinden. In deze blog zullen wij deze voor je uiteenzetten.

Verplicht minimumuurloon
Op 1 januari 2024 is er een verplicht minimumuurloon ingevoerd. In 2023 werd het minimumloon per maand berekend. De werkgever is verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Dit betekent dat de minimum maand-, week- en daglonen zullen verdwijnen. Op 1 januari en 1 juli elk jaar wordt het minimumuurloon geïndexeerd. Deze bedragen zijn te vinden op de website van de rijksoverheid. Dit brengt met zich mee dat werknemers die 40 uur in de week werken meer gaan verdienen dan werknemers die 36 uur in de week werken.

Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt
De onbelaste reisvergoeding is op 1 januari 2024 verhoogd van 0,21 euro naar 0,23 euro per kilometer. Als zzp’er mag je dit bedrag aftrekken van je winst. Let wel op dat je hiervoor ingeschreven moet zijn als ondernemer voor de inkomstenbelasting.
Voor werknemers geldt dat reiskosten met de auto, het openbaar vervoer, de taxi, boot en een vliegtuig belastingvrij vergoed mogen worden. Als werkgever is het mogelijk om een extra vergoeding toe te kennen dan 0,23 euro per kilometer. Deze extra vergoeding wordt wel beschouwd als loon. Onder bepaalde voorwaarden kan deze extra vergoeding onbelast worden gegeven.

MKB-winstvrijstelling daalt
De MKB-winstvrijstelling is sinds 1 januari 2024 gedaald van 14% naar 12,7%. Dit betekent dat je over 2024 meer belasting zult betalen dan over 2023.

Zelfstandigenaftrek omlaag
De zelfstandigenaftrek is op 1 januari 2024 gedaald van 5.030 euro naar 3.750 euro. Dit betekent dat je als zelfstandige in 2024 maar 3.750 euro mag aftrekken van je winst in plaats van 5.030 euro.

Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd en verlaging toetredingsleeftijd
De AOW-gerechtigde leeftijd is gestegen naar 67 jaar. Daarnaast bedraagt de toetredingsleeftijd in veel pensioenregelingen 21 jaar. Door de Wet Toekomst Pensioenen zal deze leeftijd worden verlaagd naar 18 jaar.

Algemene modelovereenkomsten vrije vervanging vervallen
De algemene modelovereenkomsten vrije vervanging zijn per 1 januari 2024 vervallen. Dit betekent dat de modelovereenkomsten op grond waarvan opdrachtgevers kunnen contracteren met zelfstandigen zonder inhouding van loonheffingen niet langer meer waarde hebben. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die gebruik maken van deze modelovereenkomst zullen moeten (her)beoordelen of inhouding achterwege kan blijven of dat er toch sprake is van een dienstbetrekking.

Veiligheidscoördinator verplicht in bouw
Sinds 1 januari 2024 is het bij bouw- en sloopwerkzaamheden verplicht dat er een Veiligheidscoördinator Direct Omgeving aanwezig is. Deze verplichting zal moeten leiden tot het voorkomen van ongelukken op de bouwplaats.

Kinderopvang in Duits, Frans of Engels
Vanaf 1 februari 2024 mogen medewerkers van een kinderopvang ook Frans, Duits of Engels spreken tegen kinderen tot 4 jaar. Dit mag per dag voor de helft van de tijd dat een kind wordt opgevangen door de kinderopvang. Is een kind op een dag 4 uur bij de kinderopvang, dan mag je als kinderopvang maximaal 2 uur in een andere taal aanbieden.

Beperking 30%-regeling
Vanaf 1 januari 2024 geldt er een beperking van 30% als je buitenlandse werknemers met bijzondere kennis of talent in dienst wilt nemen. Deze regeling stelt een werkgever in staat bepaalde kosten voor deze werknemers te vergoeden door een deel van hun loon belastingvrij uit te keren.

Vanaf 2024 mag deze regeling alleen worden toegepast op een maximumbedrag dat jaarlijks wordt herzien. Bovendien is het niet langer mogelijk om de extra kosten die de werknemer maakt bij de verhuizing naar Nederland onbeperkt belastingvrij te vergoeden. Het is verplicht aan de Belastingdienst te melden op welke wijze je deze kosten vergoed. Het percentage zal in vijf jaar van 30% naar 10% dalen.