Per 1 januari 2022 veranderen er een aantal wetten. Daarnaast gaan er ook nieuwe wetten van kracht

Hieronder lees je welke wetten er veranderen op arbeidsrechtelijk niveau en voor verbintenissenrecht.

Het minimumloon stijgt op 1 januari 2022

Het minimumloon stijgt weer. Het wettelijke brutominimumloon voor werknemer van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari:

  • € 1.725,00 per maand
  • € 398,10 per week
  • € 79,62 per dag

 

Klokkenluiders krijgen meer bescherming

De zogenoemde Klokkenluiders krijgen meer bescherming. Een klokkenluider is iemand die een misstand openbaar maakt. De kring van beschermde personen wordt uitgebreid. Zo worden vanaf 1 januari 2022 ook vrijwilligers, stagiairs, ZZP’ers (onder)aannemers, aandeelhouders een sollicitanten beschermd. Daarnaast omvat het verbod op benadeling élke vorm van benadeling van een klokkenluider, waaronder bijvoorbeeld: het plaatsen op een zwarte lijst, het weigeren om een referentie te geven, pesten, intimideren en uitsluiting;

 

Thuiswerkvergoeding voor werknemers

Er komt een gerichte vrijstelling voor de vergoeding van kosten voor thuiswerken. Hiermee kunnen thuiswerkkosten onbelast vergoed worden aan werknemers. Dit betekent dat er geen loonheffingen over dit bedrag hoeft te worden ingehouden. De gerichte vrijstelling gaat gelden voor vergoedingen van maximaal €2,- per thuisgewerkte dag. De vrijstelling geldt ook wanneer werknemers maar een gedeelte van een dag thuiswerken.

 

Een cadeaubon moet minimaal 2 jaar geldig zijn

Dit geldt voor alle cadeaubonnen waarbij  het niet uit maakt wie deze heeft verkocht. Ook maakt het niet uit of het gaat om een digitale bon of een bon die je inlevert in de winkel.

 

Het percentage waarmee de heffingskorting en arbeidskorting wordt afgebouwd wordt versoepeld.

Het percentage waarmee de arbeidskorting wordt afgebouwd daalt met 0,14%.

De algemene heffingskorting stijgt in 2022 met €51,=  tot €2.888,=  voor inkomens tot €21.317,=. De algemene heffingskorting bouwt af tussen €31.317,=  en €69.398,=,  waardoor alleen inkomens onder de €69.398,=  profeteren van de verhoging.

AOW-gerechtigden hebben geen recht op de volledige verhoging van het maximumbedrag van de AHK, omdat zij niet premieplichtig zijn voor de AOW. Voor hen stijgt de maximale algemene heffingskorting met € 25,=.

De arbeidskorting wordt met maximaal € 212,=  verhoogd voor alle werkenden met een arbeidsinkomen tussen de € 36.649,=  en € 109.345,=.

 

In beursgenoteerde bedrijven moeten meer vrouwen naar topfuncties

Bij een beursgenoteerd bedrijf moet minimaal 1 op 3 leden van de raad van commissarissen een vrouw zijn. Er kan pas een man aangesteld worden in de rvc als er minimaal 1 op 3 vrouwen leden zijn.

Er moet een plan komen om meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen. Elk jaar moet daar een verslag over uitgaan naar de Sociaaleconomische Raad.

 

Flexwerkers eerder betrokken bij medezeggenschap

Flexkrachten krijgen per 2022 eerder medezeggenschapsrechten. Werknemers hebben vanaf 1 januari 2022 sneller een actief en passief kiesrecht. Drie maanden nadat een werknemer in dienst is mag hij/zij stemmen en zich verkiesbaar stellen bij verkiezingen voor de ondernemingsraad. Voorheen was dit pas vanaf 6 maanden voor actief kiesrecht en vanaf 12 maanden voor passief kiesrecht.

Ook uitzendkrachten gaan hun kiesrecht sneller opbouwen. Vanaf 1 januari 2022 krijgt een uitzendkracht na 18 maanden zowel actief als passiefkiesrecht.

 

Sigarettenautomaten verboden in de horeca

Horecagelegenheden mogen geen zelfbedieningstabaksautomaten meer hebben. Deze moeten verwijderd worden of buiten werking gesteld worden.

 

Startup dga’s mogen jaar langer minimumloon krijgen

Directeur-groot aandeelhouders mogen een jaar langer de gebruikelijk-loonregeling gebruiken. Zij mogen tot 1 januari 2023 het wettelijke minimumloon betaald krijgen in plaats van een marktconform salaris.

 

Aof-premie voor het mkb gaat omlaag

Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever het loon doorbetalen. Daar zitten soms ook kosten aan verbonden voor bijvoorbeeld reintegratie.

Vanaf 1 januari 2022 geldt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Dit betekent dat kleine bedragen minder kosten hebben aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemers dan grote werkgevers.

 

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De verruiming geldt daarom voor de vrije ruimte van 2021.

De vrije ruimte voor de eerste €400.000 van de loonsom wordt verhoogd van 1.7% naar 3%

 

STAP-budget vervangt aftrek studiekosten

Met het Stap-budget kunnen werkzoekende en werkende in loondienst zichzelf blijven ontwikkelen. Zij kunnen een budget van maximaal €1.000 aanvragen. Dit kan aangevraagd worden via het UWV.