Mogelijk een wetgevingsherziening in 2023?

De arbeidsmarkt moet aangepakt worden. Lees verder om te weten te komen wat de mogelijke ontwikkelingen met zich mee zullen brengen.

Dinsdag 5 juli 2022 verscheen de Hoofdlijnenbrief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid (ook wel het SER MLT-advies genoemd).

  • De nuluren en min-max uren contracten worden mogelijk afgeschaft

Het voorstel is om de oproepcontracten in de huidige vorm af te schaffen. Voor scholieren en studenten wordt een uitzondering gemaakt, deze uitzondering moet nader worden uitgewerkt. Als deze contracten worden afgeschaft, betekent dit dat nulurencontract en min-maxcontracten zoals deze nu worden opgesteld niet meer zijn toegestaan. Deze contracten zullen vervangen moeten worden door basiscontracten (ook dit moet nader uitgewerkt worden).

 

  • De fases in de uitzendovereenkomsten worden verkort en er wordt gesproken over gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden

De uitzendperiode wordt beperkt tot 3 jaar. Fase A zal 52 weken duren en Fase B 104 weken. Verder wordt voorgesteld om niet langer te spreken van concurrentie op arbeidsvoorwaarden, omdat er sprake moet zijn van minstens gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden t.o.v. werknemers die direct bij de inlener werken. Dit moet nader uitgewerkt worden aan de hand van de Europeesrechtelijke kaders. Het huidige systeem van Nederland kent geen waarborgen voor uitzendkrachten inzake voorkoming dat de uitzendkracht blijvend te werk wordt gesteld bij de inlener.

 

  • De doorbrekingsregel in de ketenregeling wordt vermoedelijk afgeschaft

Nu staat in de wet, dat als er tussen twee contracten een periode langer dan zes maanden zit, de keten opnieuw begint. De keten loopt altijd door als een medewerker meerdere contracten aangeboden krijgt omdat de doorbrekingsregel wordt afgeschaft. Er zal wel een vervaltermijn uitgewerkt moeten worden door het kabinet.

 

  • Komt er een arbeidscommissie voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten?

Er wordt bepleit dat er een laagdrempeliger vorm van conflictbeslechting moet komen voor kwetsbare werknemers. Later dit jaar zal hierover politieke besluitvorming plaatsvinden.

 

  • Een arbeidsovereenkomst moet wendbaarder zijn

Een contract voor onbepaalde tijd is het doel. Maar het moet werkgevers gemakkelijker gemaakt worden om dit te kunnen omzetten in een ander contract als er sprake is van veranderende omstandigheden. Daarbij worden er ook andere maatregelen genomen zoals het bevorderen van werk-naar-werktrajecten. Ook worden er plannen gemaakt om de re-integratie in het tweede ziektejaar te richten op werk bij een andere werkgever en wordt er een deeltijd-WW uitgewerkt.

 

  • Vraagstukken rondom zzp’ers

Er wordt ingezet op een gelijker speelveld voor de contractsvormen als het gaat om sociale zekerheid en fiscaliteit. Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen als het gaat om de vraag wanneer iemand werkt als een werknemer of als een zzp’er. Op dit moment is gezag tussen een werkgever en werknemer een voorwaarden om van een arbeidsovereenkomst te spreken. Maar vaak is er ook gezag tussen een opdrachtgever en zzp’er. Als de opdracht dan een werkgever is en de zzp’er verricht hetzelfde werk als werknemers, ontstaat hier vaak discussie over. Ten slotte moet er meer toezicht komen en betere handhaving op de schijnzelfstandige

BRON: VAAN AR UPDATES NUMMER 27, 2022