Een nieuwe regel met betrekking tot beroepsziekten; werkgevers dienen zich voor te bereiden.

 

Sinds 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regeling die compensatie voor schade door beroepsziekten makkelijker maakt. Deze regeling heet: De regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten. Voorheen liepen werkende vaak aan tegen de zware bewijseisen in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het is immers moeilijk te bewijzen dat er een causaal verband bestaat tussen de ziekte en het werk. Deze nieuwe regel moet dit makkelijker maken.

 

In beginsel is het zo; dat als jij beweert schade te hebben opgelopen door een gebeurtenis, jij moet kunnen aantonen dat deze schade het gevolg is geweest van die gebeurtenis. Een vermoeden is niet genoeg. Dit kan best lastig zijn. Ook voor beroepsziekte, zie het maar eens aan te tonen. Het is namelijk ook denkbaar dat je ziek bent geworden door andere gebeurtenissen die niets met je werk te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan longkanker, komt het door de asbest of door het roken van vroeger? Vaak is een oorzaak aangeven ingewikkeld.
Met deze nieuwe regeling moet het werknemers makkelijkere gemaakt worden.

 

De nieuwe regeling geldt voor slechts drie beroepsziekten:
  1. Longkanker door asbest;
  2. Allergisch (beroeps)astma;
  3. Chronische solvent-encefalopathie (schildersziekte of SCE).
Dit lijstje wordt in de loop der tijd uitgebreid.

 

Werkenden die menen te lijden aan een van de hierboven genoemde beroepsziektes kunnen zich melden bij de SVB. Zij dienen een aanvraag in om een tegemoetkoming te kunnen ontvangen. Het ISBG zal hierna de SVB adviseren of de aanvraag in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Lexces zal een aantal deskundige aanwijzen die vervolgens een oordeel moeten vormen over de vraag of er sprake is van een ernstige aandoening. Er wordt gekeken naar de medische gegevens en de informatie over de blootstellingsgeschiedenis tijdens het werk (dit moet door de werkende worden aangeleverd).
Als er door de deskundige wordt vastgesteld dat er sprake is van een beroepsziekte moet vervolgens gekeken worden of er sprake is van een causaal verband tussen de ziekte en het werk. Deze regeling zorgt ervoor dat er minder zware eisen aan het causaal verband gesteld worden dan het geval is in een civiele aansprakelijkheidsprocedure.
In artikel 4 lid 1 sub a2 van de regeling staat het volgende beschreven:
“dat voorshands aannemelijk is dat de ernstige aandoening in het geval van de aanvrager het gevolg is van blootstelling aan één of meer gevaarlijke stoffen bij het verrichten van de arbeid”.
 
Als vervolgens vaststaat dat er sprake is van een causaal verband, dan zal de ISBG een positief advies uitbrengen. De SVB zal zo snel mogelijk een tegemoetkoming uitbetalen.

 

Nu wordt het interessant voor werkgever. Want de SVB zal deze tegemoetkoming gaan verhalen op de werkgever (of diens aansprakelijkheidsverzekeraar).
De tegemoetkoming ziet niet op een volledige schadevergoeding maar dient als blijk van erkenning. De regeling gaat uit van een forfaitaire financiële tegemoetkoming van €22.839,00.
 Werkgevers moeten zich dus bewust worden van de nieuwe regeling. De kans is groter dat werkende nu wel compensatie ontvangen. Zodra zij die compensatie ontvangen wordt dit verhaalt op de werkgever. Het is om die reden van belang dat de werkgever bewust is van de risico’s en zichzelf zo goed mogelijk indekt.

 

Heb jij ons hulp hierbij nodig? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op en wij kijken graag mee naar de mogelijkheden.