Onrechtmatige daad

De onrechtmatige daad zorgt ervoor dat jij jouw schade vergoed krijgt door de partij die jou de schade heeft berokkent. Om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad moeten er aan een paar eisen voldaan worden: onrechtmatig handelen/nalaten, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit.

Volgens de wet is er sprake van een onrechtmatige daad als: ”Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.”

Dit betekent dat als jij iets van een ander vernielt, je deze schade moet vergoeden. Dit betekent ook dat als jouw handelen in strijd is met de normen en waarden je de schade die iemand daardoor lijdt moet vergoeden.

Daarnaast moet het onrechtmatig handelen ook aan schuld te wijten zijn. Iemand had anders kunnen handelen. Vervolgens is het ook noodzakelijk dat er schade is. Anders kan ook geen schadevergoeding worden toegekend. Daarbij is het ook belangrijk dat de schade is ontstaan doordat iemand onrechtmatig heeft gehandeld. Ten slotte moet de geschonden norm strekken tot de bescherming van de schade die je als benadeelde partij hebt geleden.

De onrechtmatige daad is een juridisch ingewikkeld vraagstuk. Heb jij vragen over dit onderwerp, wil je iemand aansprakelijk stellen voor jouw geleden schade of wordt je aansprakelijk gesteld? Neem dan contact met ons op.